Lampionnen maken

Schoolklimaat
 

De belangrijkste voorwaarde om tot ontwikkeling te komen is veiligheid. Kinderen moeten zich geborgen en thuis voelen op OBS "Noordewier". Wij proberen het gebouw en het terrein zo goed mogelijk in te richten. Daarnaast benaderen de leerkrachten de kinderen zo, dat het zelfvertrouwen van kinderen wordt gestimuleerd.
Dit komt naar voren in:
- voorbeeldgedrag,
- het houden van groepsgesprekken,
- aandacht geven aan en stimuleren van positief gedrag.
- adequaat optreden bij ongewenst gedrag,
- serieus omgaan met klachten van kinderen,
- bewust aandacht besteden aan sociale vaardigheden.

We hebben drie 'kapstokregels', die alles omvatten. Ze zijn bedoeld om een klimaat van veiligheid te scheppen en om pestgedrag te voorkomen of vroegtijdig aan te pakken. 
 Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
 We zullen goed voor onze spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen!
 Binnen is een wandelgebied, daar rennen we dus niet.

Pesten
 In groep 1 t/m 8 werken we met KIVA, een project dat pesten tracht te voorkomen. Thema's als samen spelen, respect, normen en waarden, enz.  komen hierbij aan bod. 
Toch kan het voorkomen dat leerlingen gepest worden. Pesten wordt door het team serieus opgepakt. We gebruiken dan in eerste instantie de Kiva-steungroep aanpak. Hierbij worden ouders altijd geïnformeerd. Samen met de leerkracht en de ouders worden de te nemen stappen besproken en daadwerkelijk gezet. De school hanteert een zogenaamd pestprotocol.