Lampionnen maken

Onze school
Obs Noordewier is ontstaan uit de fusie tussen obs De Holm uit Den Andel en obs Mathenesse uit Rasquert op 1 augustus 2015. De school wordt bezocht door ongeveer 85 leerlingen.
Noordewier is een openbare basisschool. Dat betekent voor ons dat wij actief vorm geven aan de kenmerken van openbaar onderwijs, te weten:

 

  • Algemene toegankelijkheid
Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. Op deze gronden weigeren wij principieel geen leerlingen.
 
  • Actieve pluriformiteit
In ons onderwijs schenken wij op respectvolle wijze aandacht aan de verscheidenheid levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving.
 
  • Non-discriminatie

Onze school eerbiedigt ieders godsdienst of levensbeschouwing. Iedere vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensbeschouwing maar ook op grond van cultuur, sekse, etniciteit, persoonskenmerken, sociale status, seksuele geaardheid, huidskleur wijzen wij af en voeren daarin een actief beleid naar kinderen en ouders/verzorgers.
We geven dat ook concreet vorm in de dagelijkse omgang met elkaar; uitgaande van de authenticiteit van ieder kind richten wij ons onderwijs zo in dat ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen naar eigen aard en mogelijkheden.

De school wordt bezocht door ongeveer 85 leerlingen, verdeeld over vijf groepen. Aan de school zijn zeven groepsleerkrachten, een vakleerkracht gymnastiek, een vakleerkracht muziek en een vakleerkracht Engels verbonden. Daarnaast werken op Noordewier een intern begeleider, een administratieve ondersteuner en een directeur.

De school is gehuisvest in de Marciaborg, een gebouw aan de rand van Rasquert in een groene omgeving. In het gebouw hebben ook de christelijke school, de peutergroep en de voor- en naschoolse opvang een plaats gevonden. Er is een grote sportzaal, waar ook de verenigingen van Baflo-Rasquert gebruik van maken. Rond het gebouw is een ruime, groene speelruimte.