Lampionnen maken

Missie en visie
Het is onze missie om ieder kind tot zijn recht te laten komen en aan te sluiten bij individuele ontwikkel- en leerbehoeften, talenten te stimuleren en vaardigheden te leren om nu en in de toekomst deel te nemen en bij te dragen aan de maatschappij.
 
De basis om bovenstaande missie te verwezenlijken wordt gevormd door de volgende pijlers:
 
Schoolklimaat, sociale veiligheid, burgerschap en integratie; wij hechten aan een goed klimaat op school. Het welzijn van iedereen en hoe ga je met elkaar om. We zijn pro-actief in het voorkomen van pesten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennis hebben van (de ontwikkelingen in) de maatschappij, daar deel van uit maken en een actieve rol vervullen. Daarom hebben we een uitgebreide notitie geschreven hoe we dit doen en welke activiteiten we ontplooien. Deze notitie 'Pedagogisch klimaat, sociale veiligheid, burgerschap en integratie' staat ook op onze site.

Kennis en vaardigheden zijn de  basis voor succesvolle deelname aan de maatschappij en voor levenslang leren. We werken opbrengstgericht, op basis van data bepalen we het aanbod en de didactiek van taal, lezen en rekenen. Een school draagt niet alleen kennis over c.q. helpt de leerlingen kennis te verwerven, maar besteedt ook aandacht aan het aanleren en stimuleren van vaardigheden (21st century skills). Deze vaardigheden (samenwerken, communiceren, ict-geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden, creativiteit, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, maatschappelijke redzaamheid en burgerparticipatie) zijn succesvol om met succes te participeren in een snel veranderende maatschappij.

Waarden; goed onderwijs is gebaseerd op gezamenlijk gedragen waarden. Onze kernwaarden zijn passie, verbondenheid, talent, vakmanschap en authenticiteit.
 
Een breed aanbod; school is meer dan lezen, rekenen, taal. Daarom bieden we een uitgebreid programma aan: cultuureducatie (zie ons cultuurplan op deze site), techniek, muziek, gym.
Omgeving en school;  kinderen leren altijd en overal: op school,  in de naschoolse opvang, thuis, in de wijk, in een zorginstelling, in de vrije tijd. De omgeving van het kind en de school is daarom van groot belang om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Door gebruik te maken van de omgeving verrijken we ons onderwijs.